top of page
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

 AÇIK RIZA  METNİ

    Özel Marmara Tıp Merkezi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 11.Maddesi uyarınca ‘Özel Marmara Tıp Merkezi Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ aracılığıyla kişisel verilerim işlenmeden önce bilgilendirildim. 
   Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabileceğim bildirilmiştir. Buna göre kişisel verisi işlenen veri sahibi olarak;
   a- Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme
   b- Kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme
   c-Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
   d- Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
   e- Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme
   f- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
   g- Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
   h- İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme
   i- Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarım olduğu,bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.marmaratip.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını ''Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:150 Feneryolu, Göztepe Kadıköy İstanbul''  adresinde bulunan Özel Marmara Tıp Merkezi'ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum ve vermiş olduğum açık rızamı istediğim zaman geri alabileceğim hususunda bilgilendirildim.
   
   Buna göre Özel Marmara Tıp Merkezi ile akdedilecek/akdedilen iş sözleşmesi kapsamında;
   İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması amacıyla; Özel nitelikli kişisel verilerimden olan .................................Testi hakkındaki bilgilerimin işlenmesini özgür irade ve beyanım ile;


Kabul etmiyorum     

 

Kabul ediyorum

Ad-Soyad  :

Tarih         :

İmza          :
 

bottom of page