top of page
Logo son - Kopya.jpg
ÖZEL MARMARA TIP MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Özel Marmara Tıp Merkezi olarak sağlığınızı önemsiyoruz. Bunun yanında sağlığınıza kavuşmanız için uyguladığımız tedaviler kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kanun kapsamında işliyoruz. Bu çerçevede hem sizi hem bizi ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesi ile alakalı olarak bu aydınlatma metnini tarafınıza sunmaktayız.

 

1-KİŞİSEL VERİ HAKKINDA
a- Öncelikli olarak kişisel veri nedir ?
   Kişisel veri, Anayasal bir temele dayanarak çıkartılan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, belirli bir kişiye ait olduğu belirlenen ve elektronik ortamda saklanabilen her türlü veridir.
b- Kişisel Veriler Nelerdir ?
   KVKK'nın 3.madde kapsamında kişisel veri, kişinin adı soyadı, TC Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, medeni hali ve benzeri bilgiler olabilir. Görüldüğü üzere bu tarz bilgiler kişinin kimliğini saptamaya yarayan genel bilgilerdir.
   KVKK’nın 6.madde kapsamında kişilerin ırkı,etnik kökeni,siyasi düşüncesi,dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli veridir.
c- Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Nelerdir ?
Aydınlatma Yükümlülüğü (Şeffaflık): Tıp Merkezimiz kişisel verilerin toplanma amacı ve ne kadar süreyle saklanacağı, uyguladıkları önlemler konusunda şeffaf olmalıdır. Bireylere kişisel verilerinin işlenmesi hakkında kısa, kolay erişilebilir, anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılması suretiyle bilgi sağlamalıdırlar.
Gizlilik:Veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişilerin verileri açık ve zorunlu bir gerekçe olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilmesi durumunda Türk Ceza Kanunu kapsamında sorumlu olacağımızın bilicindeyiz.
Veri Minimizasyonu:Verilerin toplama ve işlemenin amaca uygun olacak şekilde yeterli, ilgili ve sadece gerek duyulan verilerle kısıtlı olmak üzere toplanması ve işlenmesini ifade etmektedir.
Kanuna Uygunluk:İşlediğimiz tüm verilerin yasal dayanağı 6698 Sayılı KVKK başta olmak üzere, Hasta Hak ve Mahremiyet ile alakalı yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı'nca çıkartılan her türlü düzenlemedir.
2- VERİ SORUMLUSU OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEMİZ HAKKINDA
   KVKK Kapsamında size ait kişisel verileri işleyen tüzel kişilik olan Özel Marmara Tıp Merkezi olarak veri sorumlusu olarak uyguladığımız tedavi yöntemleri sonucunda size daha iyi hizmet verebilmek için aşağıda belirtilen bilgileri işleyebileceğiz.
⦁    Kimlik Bilgileriniz kapsamında; Adınız, Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Durum ve kimliğini saptayabilecek herhangi bir veri
⦁    İletişim Bilgileriniz, telefon numarası, adres, e-posta adresi
⦁    Hasta numaranız ve protokol numaranız
⦁    Randevularınızla alakalı olarak tarafınızla iletişime geçilebilmesi için
⦁    Laboratuvarımızda yapılan test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz
⦁    Banka Hesap/IBAN Numaranız, fatura bilgileriniz
⦁    SGK Kapsamında veya Özel Sağlık Sigortası Kapsamında elde edilen Veriler
⦁    Kamera Kayıtları, Araç Plaka Kayıtları ve Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

3-KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ HAKKINDA

⦁    Tıbbi işlemler sonucu elde edilen test sonuçlarının yaşa ve cinsiyete göre referans aralıklarını belirlenmesi,
⦁    Kimliğinizin doğruluğunu teyit etme,
⦁    Anlaşmalı kurumlarla olan ilişkilerinize dair borç bilgisi, geçerlilik belirleme,
⦁    Kanuni zorunlulukların yerine getirilmesi
⦁    Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
⦁    İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kuruluşlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
⦁    Laboratuvar grubumuza yönelik olarak hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
⦁    Sunmuş olduğumuz elektronik hizmetler kapsamında elde edilen sonuçları SMS, e-posta yolu ile ulaştırabilmek ve Online Laboratuvar Sonuç Sistemine bağlanıp kendi sonuçlarınızı kontrol edebilmeniz için 

4-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

⦁    Kişisel verilerinizi; öncelikli olarak kurumumuzca sunulan hizmetlerin ve faaliyetlerin kapsamında, ilgili işlemi tesis edecek olan kurum personelimizle, tarafımızca verilen hizmetlere ilişkin olarak kayıt işlemlerinizin tamamlanmaları ve tarafınızla iletişime geçebilmek için paylaşmaktayız. 

⦁    Bununla birlikte kişisel veriler, açık rıza kapsamında zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz, duyuruları yapabilmemiz ve hizmet verdiğimiz kişilerin kayıtlarının sağlıklı bir biçimde tutulabilmesi ve saklanabilmesi için, o alanda uzman firmalara veya  sunucularına aktarılabilmektedir.

⦁    Tarafımızca verilen hizmetlere ilişkin olarak tarafınıza yapılması gereken bilgilendirme ve duyuruların ulaştırılabilmesi adına adres bilgilerinizi kargo şirketlerine ve posta teşkilatına, elektronik ileti firmasına, yalnızca gönderi ve tebliğ amacı ile sınırlı olmak kaydı ile aktarabilmekteyiz.

⦁    Özellikle dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kapsamında da elde edilen veriler ve test sonuçları, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, ve Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler başta olmak ancak bu kurumlar ile sınırlı olmamak üzere talep edilmesi halinde yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.

⦁    Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde, destek aldığımız danışmanlık firmalarının sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlem ve sözleşmeler yapılmaktadır.    
5-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Özel Marmara Tıp Merkezi'nden şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili kanuni temele dayanarak veri sorulusundan talep edebileceğiniz haklarınız şunlardır:
⦁     Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
⦁     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
⦁     Kişisel verilerinize erişme ve bu verileri isteme,
⦁     Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
⦁    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
⦁     KVKK madde7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) isteme,
⦁    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıdaki haklarınızla ilgili olarak Özel Marmara Tıp Merkezi'nin info@marmaratip.com.tr mail adresine e-posta göndererek ya da nolu 0216 567 57 74 nolu telefonu aramak sureti ile taleplerinizi iletebilirsiniz.

Hukuki dayanaklarımız ise Anayasa'nın kişisel veri ile ilgili 20. maddesi, 6698 sayılı KVKK, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu, 6698 Sayılı KVKK sonrasında çıkartılan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile her türlü mevzuattır.

bottom of page